Parlamentu BiH propala nabavka tri nove limuzine od skoro 300.000 KM

Državni parlament nije uspio proširiti vozni park sa 15 na 18 skupocjenih vozila. Krajem 2020. tri skupocjena BMW-a platili su skoro 330.000 KM

Kolegij Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH poništio je tender nabavke tri skupocjena službena vozila ukupne vrijednosti od 297.020 KM (bez PDV-a cijena je iznosila 253.864 KM).

Postupak kupovine limuzina pokrenut je 7. juna,a obavještenje o nabavci izdato je 13. jula. U predviđenom roku dostavljena je jedna ponuda i to ponuđača AC Quattro sa cijenom od 296.460 KM sa popustom.

Međutim, kako je konstatovano, uvidom u dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i validnosti dokumentacije, Komisija je utvrdila da je ponuda ponuđača AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo neprihvatljiva za Ugovorni organ, jer ne ispunjava sve formalno-pravne, lične i tehničke/profesionalne uslove, odnosno zahtjeve ugovornog organa za nabavku službenih vozila za potrebe Parlamentarne skupštine BiH.

Naime, u tački 13.2. tenderske dokumentacije ugovornog organa Parlamentarne skupštine BiH, kao jedan od uslova tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača traženo je: “Osposobljenost i ovlaštenost od strane proizvođača da kao generalni zastupnik ili ovlašteni distributer prodaje i servisira.

Komisija za provođenje predmetne javne nabavke je uvidom u ponudu ponuđača utvrdila da je u istoj dostavljena autorizacija generalnog zastupnika za ovlaštenog distributera, ali da ponuđač nije dostavio ovlaštenje generalnog zastupnika za davanje autorizacije.

Inače, Parlamentarna skupština BiH već posjeduje vozni park od 15-ak vozila, a krajem krajem 2020. nabavila je tri skupocjene limuzine marke BMW, o čemu je pisao Fokus.ba. Riječ je o limuzinama marke BMW 530 XD koji razvija brzinu od 100 kilometara na sat za 5,8 sekundi, a ukupna cijena za tri vozila iznosila 329.175 KM.